Alcohol & Drug Use

นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด (Alcohol and Drug Use)
บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องจัดสถานที่ทำงานของพนักงานเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่พนักงานเสพเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติดหรือสารเสพติดอื่นๆ จะมีผล
บั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการ
ทำงานและผลงานของพนักงานคนอื่นๆ รวมถึงบริษัทฯ โดยส่วนรวมด้วย การใช้ยาที่ถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ หรือการใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรือขายยาที่ผิดกฎหมายหรือยาควบคุมที่ไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ใน
กิจการหรือสถานที่ของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด และจะเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้ การครอบครอง ใช้
แจกจ่าย หรือขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่กระทำไม่ได้ถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่บริหารชั้นสูงของบริษัทฯ ก่อน การที่พนักงานมีสุขภาพไม่เหมาะสมในการทำงาน เนื่องจากการใช้ยาเสพติด
หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้น เป็นเรื่องที่ห้ามกระทำอย่างเด็ดขาดและจะเป็นเหตุให้เลิกจ้างได้เช่นกัน แม้ว่า
นโยบายนี้จะระบุถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดก็ตาม แต่ก็ให้ใช้ครอบคลุมกับสารอื่นๆ ที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์แต่
เพื่อการเสพติดด้วย
บริษัทฯ เห็นว่าการติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดเป็นสิ่งที่รักษาให้หายได้ พนักงานที่สงสัยว่าตนเองติด
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ให้ปรึกษาแพทย์และรับการรักษาตามความ
เหมาะสมทันทีก่อนที่จะมีปัญหาต่อการทำงานของพนักงาน พนักงานที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพในการทำงาน
หรือแพทย์ หรือพยาบาลของบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่อการรักษาพยาบาล สำหรับพนักงานผู้ที่
ปฎิบัติตามวิธีการรักษาที่บริษัทฯ เห็นชอบด้วยแล้วนั้น จะได้รับความคุ้มครองจากการประกันเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ตาม
แผนสวัสดิการว่าด้วยการเจ็บป่วยและรักษาพยาบาลที่บริษัทฯ ได้เอาประกันภัยไว้ในขณะนั้น
พนักงานที่ติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดที่ขอความช่วยเหลือจากบริษัทฯ เพื่อให้พ้นจากการติดสิ่งเสพติด
ดังกล่าว หรือเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ จะไม่ถูกปลดออกจากงานเนื่องจากการขอดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
พนักงานที่ติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด หรือถูกพบว่ามีการใช้สารเสพติด หรือผิดวัตถุประสงค์ จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนด ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อความปลอดภัยและ
ความอยู่ดีมีสุขของพนักงานคนอื่นๆ หรือของประชาชนทั่วไป หรือของบริษัท พนักงานผู้ที่หลังจากรับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ จะต้องเข้าร่วมในแผนการดูแลหลังการรักษาที่บริษัทฯ อนุมัติ ถ้าพนักงานฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์และยาเสพติดนี้ พนักงานผู้นั้นจะถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม คำร้อง
ขอรับการรักษาพยาบาล หรือเข้าโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพจะไม่ทำให้พ้นจากการถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทฯ ถ้าพนักงานผู้ที่ติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดปฎิเสธไม่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือไม่เข้ารับการ
รักษา หรือเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วแต่ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจในมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พนักงานผู้นั้นจะถูก
ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะถึงขั้นถูกปลดออกจากงานได้ นโยบายนี้ไม่ถือว่า
เป็นระเบียบข้อบังคับพิเศษ สิทธิพิเศษ หรือข้อยกเว้นจากระเบียบข้อบังคับในการทำงานตามปกติ
บริษัทฯ อาจทำการตรวจค้นยาเสพติดหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือครอบครองโดย
ไม่แจ้งให้ทราบก่อนก็ได้ บริษัทฯ อาจส่งพนักงานไปหาแพทย์เพื่อทำการตรวจเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือ
ยาเสพติดในร่างกายของพนักงาน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าพนักงานผู้นั้นติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติด
บริษัทฯ อาจจัดให้มีการตรวจร่างกายเป็นระยะๆ หรือตรวจแบบสุ่มตัวอย่างก็ได้เมื่อพนักงานผู้นั้นเข้าข่ายดังต่อไปนี้คือ มี
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด หรือทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณากำหนดให้มีการ
ตรวจสอบร่างการเพื่อหาสารดังกล่าว หรือเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ต้องทำการตรวจ หรือทำงานในตำแหน่งหน้าที่บริหาร
ของบริษัทฯ ถ้าผลการตรวจปรากฎว่า มีสารตามปริมาณที่กำหนด หรือการไม่ยอมส่งมอบผลการตรวจให้บริษัทฯ
พิจารณา พนักงานผู้นั้นจะถูกดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งการปลดออกจากงานด้วย
พนักงานของผู้รับเหมา ผู้ขนส่ง และผู้ขายสินค้าหรือจัดบริการให้แก่บริษัทฯ ก็เข้าข่ายต้องปฎิบัติตามวรรคแรกและวรรคที่
สี่ เกี่ยวกับการตรวจค้นที่กล่าวไว้ในนโยบายนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้จะถูกจัดการให้ออกจากสถานที่ของบริษัทฯ และอาจ
ถูกสั่งไม่ให้เข้าไปในสถานที่นั้นของบริษัทฯ อีก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องการให้ผู้ที่จะเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสารเสพติดในร่างกายก่อนด้วย